நீ வாழ்வதைப்போல் மற்றவரும் வாழ வேண்டும் என்று  நினை.  அதன்படி நட.

-புத்தர்