மாவீரன் உலகத்தையே இழக்க விரும்பினாலும்
தன் ஆசை நாயகியையும் குதிரையையும் இழக்க விரும்ப மாட்டான் .

- சீன பழமொழி