நீ வாழ்வதைப்போல் 
மற்றவரும் வாழ வேண்டும் என்று  நினை.  
அதன்படி நட.

- புத்தர்