குழந்தைகளையும்  தேசச் சொத்துக்களாகக் கருதி பேணவேண்டும்.

-பெர்னாட்ஷா