அழகு அலட்சியத்தையும் செல்வம் செருக்கையும் வளர்க்கிறது.

-ஒரு அறிஞர்