கோழைக்கு மனைவியாக இருப்பதை விட வீரனுக்கு விதவையாக  இருப்பது மேல்.