சாட்டையடிக்கப் பட்ட மாடு மந்தமாவது போல் குழந்தைகளை வசவு பாட பாட  அவர்கள் அவைக்குதவாதவர்களாய் ஆகிவிடுகிறார்கள்.

-லாங்பெல்லோ