கோழைக்கு மனைவியாக இருப்பதை விட
வீரனுக்கு விதவையாக  இருப்பது மேல்.