ஒருவனிடம் இருக்கும் உயர்ந்த சக்தியை கண்டுபிடித்து வளர்ப்பது நாம் கற்கும் கல்வியே  ஆகும்.

- கன்பூசியஸ்