கடமைகள் நம்முடையவை, நிகழ்ச்சிகள் கடவுளுடையவை.

-செசில்