நீண்ட  காலம் வாழ எல்லோருக்கும்  ஆசையிருக்கிறது ,
ஆனால் கிழவியாக கிழவனாக மட்டும் வாழ யாருக்கும் ஆசையில்லை.

-ஜூலிஸ் ராஸ்பின்டு