ஒவ்வொரு இதயத்திற்கும் தனியான சுமையும் வேதனையும் உண்டு.

-தாமஸ் புல்லர்