ஒருவனுடைய ஆசைகள் வளர வளர அவனுடைய தேவைகளும் வளர்ந்துகொண்டே போகும்.


-பிளாட்டோ