அறிவுக்கு  முன்னது அகந்தை, விழுதலுக்கு முன்னது மன மேட்டினம்.

-பைபிள்