நன்மை நேரிடினும் சரி அல்லது 
கெடுதல் நேரிடினும் சரி
உனது செயலின் பயனை
நீ அடைந்தேயாகி வேண்டிய நிலை ஏற்படும்.

-புத்தர்