அறிவுக்கு  முன்னது அகந்தை,
விழுதலுக்கு முன்னது மன மேட்டினம்.

-பைபிள்