பாவ கருமம் இன்பத்தைக் கொடுக்க மாட்டாது,
புண்ணிய கருமம் துன்பத்தைக் கொடுக்க மாட்டாது.

-வ.உ.சிதம்பரம்