அவனவன் விதி 
அவனவன் கையிலேயே இருக்கிறது.

-சுவாமி விவேகானந்தர்