உன்னுடைய விருப்பங்கள் 
மகிழ்ச்சி தருவதில்லை,
பிறர் உன்னை விரும்புதலே 
மகிழ்ச்சியை  உண்டாக்கும்.

--பிளச்சர்