விஷயங்களை அறிய மனிதன் காட்டும் ஆர்வம், அவற்றுடன் சொந்தக் கற்பனையைச் சேர்த்து பிறருக்கு கூறுவதற்கு.

-ஓர் அறிஞர்