நண்பனுக்காக 
உயிரைக் கொடுப்பது எளிது,
உயிரைக் கொடுப்பதற்குரிய 
நண்பன்  கிடைப்பது அரிது.

-கதே