நண்பனுக்காக உயிரைக் கொடுப்பது எளிது,
உயிரைக் கொடுப்பதற்குரிய நண்பன்  கிடைப்பது அரிது.

-கதே