கால் தடுமாறினால் சமாளித்துக்கொள்ளலாம், 
ஆனால் நாக்கு தடுமாறினால் மீளவே முடியாது.

-பெஞ்சமின் பிராங்க்ளின்