எப்படி வேண்டுமானாலும்  சமையுங்கள்.
ஆனால் அன்போடு பரிமாறுங்கள்.

-இங்கிலாந்து பழமொழி