ஒரு மனிதனின் தலைசிறந்த நண்பர்கள் அவனுடைய பத்து விரல்களே.

-ராபர்ட் கோலியர்