நீங்கள் ஏழையாய் பிறந்தது 
இறைவனின் குற்றமாக இருக்கலாம்,
ஆனால் திறமைசாலியாக உங்களை 
நீங்களே உருவாக்கிக் கொள்ளாதது
இறைவனின் குற்றமல்ல.

-மாத்யு கிரீன்