வாழ்க்கை ஓர் ஆடை, 
அதில் இருவகை நூல் எப்போதும்  இருக்கும். 
ஒன்று நன்மை
இன்னொன்று தீமை.

-ஷேக்ஸ்பியர்