வாழ்க்கை எனக்கொரு புதிர். 
ஆனால் நானும் வாழ்க்கைக்கு ஒரு புதிர் தான்.

-ஆஸ்கார் ஒயில்டு