இளமையில் தூய வாழ்க்கை மேற்கொள்ளாதவனும், செல்வத்தைத் தேடிக்கொள்ளாதவனும் தனது முதுமைக் காலத்தில் மீன் இல்லாக் குளத்தில் இரை தேடிக் காத்திருக்கும் கிழக் கொக்கைப் போல சோர்ந்து அழிவார்கள். 

-புத்தர்