நம்பிக்கை என்ற ஒரு சொல்லின் முன்னால் கஷ்டங்கள் எல்லாம் நீங்கி விடுகின்றன.

-மாவீரன் நெப்போலியன்