அவனவன் விதி அவனவன் கையிலேயே இருக்கிறது.

-சுவாமி விவேகானந்தர்