காதல் சம்பந்தப்பட்ட வரை பெண் வீணையைப் போன்றவள், தந்தியை மீட்டத் தெரிந்தவனுக்குத்தான் வீணை தன் ரகசியங்களை வெளியிடும்.

-பால் ஜாக்