உங்களை தெரிந்து கொள்ள மூளையை உபயோகியுங்கள்.
பிறரைத் தெரிந்து கொள்ள உங்கள் இதயத்தைப் பயன்படுத்துங்கள்.

-ஷேக்ஸ்பியர்