எளிமையாக வாழப் பழகுங்கள் அதனால் எண்ணற்ற நன்மைகள் ஏற்படுவது நிச்சயம்.

-ஐன்ஸ்டீன்