வீரச் செயல்கள் பரப்பும் புகழ் தான் நிலையான புகழ்.

-சாக்ரடீஸ்