ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தீய நினைவுகள் ஏற்படக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் உண்டு.

-லவேட்டர்