விவேகம் மிதமிஞ்சி விட்டால் விவேகியும் முட்டாளாகி விடுவான்.

-எமெர்சன்