போதிய சம்பளம் தரப்படாத உத்தியோகம் திருடர்களின் பிறப்பிடம்.

-ஜெர்மானியப் பழமொழி