எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் உங்கள் தந்தையையும் தாயையும் கௌரவிக்க மறக்காதீர்கள்.

-ஆப்பிரிக்கப் பழமொழி