கற்காமல் இருப்பதை விட பிறக்காமல் இருப்பதே மேல்.

-பிளாட்டோ