எல்லாருக்கும் சமமாக வாய்ப்புகள் கிடைக்கக் கூடிய, ஜனநாயகபூர்வமான, சுதந்திரமான சமூகம் என்ற லட்சியத்தையே நான் போற்றி வந்திருக்கிறேன். நான் அடைய நினைப்பது அந்த லட்சியத்தைத்தான்; நான் வாழ நினைப்பது இந்த லட்சியத்திற்காகத்தான். தேவை என்றால் என் உயிரையும் துறக்க நினைப்பது இந்த லட்சியத்திற்காகத்தான்.

-நெல்சன் மண்டேலா