எதுவும் தானாக வருவதில்லை. நல்லது எதுவும் நிச்சயமாக வருவதில்லை. எல்லாவற்றையும் நாமே கொண்டு வரவேண்டும்.

-கதே