பல ஆண்டுகள் மெளனமாக நின்ற மரம் விழும் போது
காடே அதிரும்படி செய்து விடுகிறது.

-கம்பெல்