தெய்வ தரிசனத்துக்குரிய மனப் பக்குவத்தையும் ஆன்மீகக் குழைவையும் தருவது காதல் நெஞ்சம் தான்.
காதலிக்கும் போதுதான் மனம் பக்குவப்படுகிறது.

-ரஜனீஷ்