எதிரியை வீழ்த்துவது மட்டும் வீரமல்ல,
ஏழ்மையை வீழ்த்துவதும் வீரமே.

-ஓர் அறிஞர்