நல்ல காலம் பிறக்கும் என்ற நம்பிக்கை தவிர
நலிந்தோர்க்கு வேறு மருந்து கிடையாது.

-ஷேக்ஸ்பியர்