இன்னும் கொஞ்சம் உறுதி,
இன்னும் கொஞ்சம் துணிச்சல்,
இன்னும் கொஞ்சம் உழைப்பு.
அதன் பெயர்தான் அதிர்ஷ்டம்.

-மானிட்டர்