எந்த நிறம் சேர்ந்தாலும் கருப்பு நிறம் மாறாது.

-இங்கிலாந்துப் பழமொழி