நன்மை செய்யுங்கள். 
யாருக்கு என்று மட்டும் கேட்காதீர்கள்.

-யூதப் பழமொழி