நல்ல இதயம் மட்டும் இருந்தால் போதும் 
எல்லா துரதிஷ்டங்களையும் 
தகர்த்து எறிந்து விடலாம். 

-ஸ்பெயின் பழமொழி