கடனில், நெருப்பில், பகைவனில் மிச்சம் வைக்காதே;
அது மறுபடியும் கிளம்பி உன்னை அழித்துவிடும்.

-ஓர் அறிஞர்